ابوالفضل پیغان هستم

جستجوگر زندگی خویشم

از موقعی که بدنیا آمدم تا همین امروز همدمی در خانه به نام کامپیوتر داشتم .

به بازاریابی ،کار آفرینی و گردشگری علاقه دیوانه وار دارم